MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Kontroly žadatelů a realizace projektů

U projektů probíhají kontroly:

  • v rámci hodnocení projektu před jeho zahájením - zjišťuje se skutečný stav, zda odpovídá žádosti, zda nebyla práce již zahájeny apod. - =rovádí projektový manažer společně s hodnotící komisí, stávající stav se zdokumentuje,
  • v rámci realizace projektu kontroluje projektový manažer jeho průběh, spolupracuje s příjemcem dotace, sleduje, aby projekt byl realizován v souladu se žádostí. Pokud jsou změny, pomáhá žadateli tyto hlásit, během realizace v rámci možností provádí zdokumentování realizace - foto
  • po ukončení projektu projektový manažer před tím, než MAS SZK podepíše žádost o proplacení, zkontroluje zda je projekt skutečně fyzicky dokončený, provede fotodokumentaci. Projektový manažer zkontroluje, zda jev místě realizace informace o tom, že projekt byl realizován z PRV, osy IV LEADER, zda obsahuje všechny náležitosti, včetně loga MAS SZK.  
  • v době udržitelnosti provádí monitoring projektů projektový manažer spolu se členy monitorovací komise. Provádí se na místě realizace u příjemce dotace. Ten je povinene doložit všechny skutečnosti, ke kterým se podáním Žádosti o dotaci zavázal. Kontroluje, zda  je předmět projektu využíván v souladu s projektem a zda jej využívá subjekt, který je oprávněn jej využívat. Kontroluje též, zde po celou dobu udržitelnosti je zajištěna publicita projektu. V případě,že je zjištěno pochybení, řeší se nejprve s příjemcem dotace na místě, příjemce dostane lhůtu pro znovuuvedení do správného stavu. Pokud není závada odstraněna, MAS zjištěné nedostatky hlásí SZIF, případně FÚ.  
  • MAS zajistí minimálně 2 kontroly každého projektu v době jeho udržitelnosti. O kontrolách vede záznamy a fotodokumentaci. Záznamy včetně fotodokumentace vede v papírové složce projektu i v elektronické verzi.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.