MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Postup tvorby strategie

Postup přípravy Místní rozvojové strategie MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 - 2020 

poslední aktualizace 24.3.2016

Strategie byla dopracována počátkem roku 2016, zveřejněna k připomínkování a následně schválena Valnou hromadou dne 10. března 2016.


V období druhé poloviny roku 2014 a první poloviny roku 2015 MAS vyčkává na schválení konečných verzí metodik pro zpracování CLLD, účastní se různých seminářů k tématům operačních programů a strategie, spolupracuje na vytvoření metodiky pro evaluaci a monitoring. Také se přizpůsobuje podmínkám Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin pro období 2014 - 2020 a podává žádost o standardizaci.

Strategie v rozpracovaném stavu byla předána k oponentuře Asociaci pro sociální začleňování, Regionální rozvojové agentuře a Ministerstvu pro místní rozvoj. Získané oponentní posudky budou na schválení konečné verze metodiky pro zpracování strategií (na vládní úrovni) zapracovány. 

I nadále sbírá podněty a projektové záměry do zásobníku projektů. Očekává schválení jednotlivých operačních programů. MAS ví, že bude mít možnost implementovat CLLD prostřednictvím Programu rozvoje venkova (očekává předběžně alokaci řádově cca 30 mil Kč), Operačního programu Zaměstnanost (očekává předběžně alokaci řádově cca 35 mil Kč) a Integrovaného regionálního operačního programu (očekává předběžně alokaci řádově cca 70 mil Kč).


On - line formuláře, prostřednictvím kterých jsme zjišťovali data. Formuláře byly "vyvěšeny" i na hlavní stránce webu a o informace (jejich vyplněním) jsme žádali i prostřednictvím mailu    

Dotazník pro obyvatele - výsledky

Dotazník pro neziskovky - výsledky

Dotazník k infrastruktuře v obcích - výsledky

Náměty

 

Analytické podklady 

Obyvatelstvo

Zásobník projektů (poslední aktualizace 23.9.2015)

 

15. etapa - schválení strategie - Valná hromada dne 10. března 2016

14. etapa - vypořádání připomínek (březen 2016)

13. etapa - připomínkování návrhu strategie (únor - březen 2016)

12. etapa - dopracování implementační části, programových rámců a fichí

11. etapa - aktualizace zásobníku projektů, dopracování strategie

červenec- říjen 2015

Workshop - IROP23.9.2015 - pracovní schůzka se zástupci obcí za účelem zjištění absorpční kapacity území pro čerpání prostředků z IROP. Aktualizace zásobníku projektů.

Zápis

Pozvánka


9.9.2015 - pracovní schůzka s podnikateli za účelem zjištění absorpční kapacity území pro čerpání prostředků z PRV. Aktualizace zásobníku projektů.

Zápis, vč. prezenční listiny

Pozvánka


20. 8. 2015 - schůzka s poskytovateli sociálních služeb a dalšími aktéry z území působnosti MAS na téma potřeb území v oblasti sociálních služeb, zejména za účelem zjišťění absorbční kapacity území v oblasti sociálních služeb, včetně sociálního podnikání ap.  

Zápis

Pozvánka zde.    


10. etapa

Leden až červen 2015

Oponentury stávající verze strategie (MMR, RRA, ASZ) 

Spolupráce na tvorbě metodiky pro evaluaci a monitoring strategií

28.4.2015

Podána žádost o Standardizaci MAS.

9. etapa

6.6.2014

Zpracována SWOT analýza k připomínkování (verze1), předána k připomínkování (rozeslána na všechny dostupné adresy e-mailem - členům, obcím, neziskovkám, školám a školkám, zemědělcům a dalším subjektům), vyvěšena na stránkách www.maskaszk.cz

5.6.2014 Březno

Projednána další část SWOT analýzy (pp. Šmíd, Valenta, Ašenbrener, Pěnkava,Egermann, Živný, Čapek, Čadílková, Hvozdová) 

2.6.2014 Vysočany

SWOT analýza území MAS SZK. Facilitace ing. Roman Haken.

Přítomni zástupci starostů (pp.Ašenbrener, Šmíd, Žák, Valenta,)  podnikatelů (pp. Brožka, Škuta, Loos), neziskového sektoru (pp. Dufková, Stratinská, Hvozdová). Ing. Hvozdová sem zároveň přenáší informace a poznatky z meziobecní spolupráce. Formou řízené diskuse sestavali první část SWOT analýzy území MAS SZK (infrastruktura). 

26.5.2014

Další výměna zkušeností,

přednášky:

Ing. Arch. Jan Florian – podpora rodiny ve venkovském prostoru, prorodinná politika 

Ing. František Janda – Svaz vlastníků pudy CR - sociální zemědělství

Libor Pokorný – moznosti separovaného odpadu na venkove

Euroregion Labe – zástupce Euroregionu Labe

5.5.2014

Další výměna zkušeností mezi MASkami Ústeckého kraje ve Vysočanech.

29.4.2014

2. společné setkání MASek Ústeckého kraje  jak zpracovat analytickou část strategie, kde a jak získat data. Aktualizovat zásobník projektů (projektové karty), vycházet z dotazníkového šetření v roce 2012, provést nové šetření potřeb vhodným způsobem.

Aktualizována Karta projektu

Předávání zkušenostíPředávání zkušenostíPředávání zkušeností

11.3.2014

1. společné setkání MASek Ústeckého kraje k přípravě strategie pod vedením facilitátora ing. Romana Hakena. Úkol do další konzultace - získat kontakty na aktéry v regionech, vytvořit databáze kontaktů. 

To bylo splněno - byla naplněna databáze kontaktů na školy a školky, obce, podnikatele (živnostníky), zemědělce, neziskové organizace, občany. O jejich existenci jsme získávali informaci jednak prostřednictvím obecních úřadů, jednak ve veřejně přístupných databázích (občanská sdružení - ministerstvo vnitra, podnikatelské subjekty - ARES, školy a školky - obecní úřady, internet). Vyšel inzerát v periodiku 5+2 (vysoký náklad) s výzvou občanům pro přihlášení se k odběru informací od MAS (soutěž o tablet).    

8.1.2014

Obecný postup zpracování strategií je zveřejněný na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Nicméně osnova pro imtegrovanou strategii území, na základě které budeme provádět i statistická zjišťování, k dnešnímu dni (9.1.2014) ještě nejsou MASkám k dispozici.  

Dne 8.1.2014 byly obce územní působnosti MAS SZK  požádány o vyslovení souhlasu se začleněním svého území do území MAS SZK i pro období 2014 - 2020. Všem obcím a městům byly prostřednictvím datové schránky odeslány dopisy s prosbou a písemné vyjádření.

 

8.etapa

Statistická zjišťování, proběhnou na základě předepsané osnovy pro tvorbu SMR, termín podle termínu zveřejnění předepsané osnovy.

7. etapa

Práce  pracovních skupin - sociální služby, cestovní ruch - definovat potřeby, cílovou skupinu, formu implementace. 

6. etapa

1. kolo komunitního plánování. Proběhne během listopadu 2012. Na základě potřeb, zjištěných ve 4., 5. a 6. etapě, budou stanoveny PRIORITY MRS MAS SZK 2014-2020. K tomu proběhne  v listopadu několik "kulatých stolů" za účasti facilitátora.  Bude nastaveno pořadí priorit a jejich "váha" pro další rozvoj území MAS SZK. Tematy kulatých stolů bude:   

a)      Infrastruktura
b)     Obč. vybavení a služby
c)      Sociální služby
d)     Životní prostředí
e)      Kulturní dědictví venkova
f)       Podpora podnikání
g)      Zemědělství

 Projednávání bude veřejné. 

 

Časový plán 1. kola projednávání MRS:

 

20.11.

a) Infrastruktura 

b) Obč. vybavení a služby

c) Kulturní dědictví venkova

21.11.

e) Životní prostředí

f)  Zemědělství
 

g) Malé a střední podnikání

22.11.

h) Nezisková sféra, sociální služby

 K tomu, aby mohlo být projednáváno, je třeba znát potřeby. Zapojte se prosím, proto, do zjišťování potřeb a vyplňte tento DOTAZNÍK. Nutno do 15. listopadu 2012. Dotazník je určen starostům a členům zastupitelstev, drobným podnikatelům a zástupcům neziskové sféry.

(Ve dnech 20. - 22. listopadu se uskutečnilo první veřejné projednávání MRS dle předem výše uvedeného časového plánu za účasti facilitátora Mgr. Libora Kudrny. Zápisy jsou zde).

5. etapa

Dotazníky zaměřené na cílové skupiny - živnostníci a nezemědělští podnikatelé , zemědělci, zástupci neziskovek, zástupci obcí (starostové a zastupitelé) vyjádří své potřeby. Dotazníky budou rozeslány do 30.10.  a vyhodnoceny do 15.11.2012.    

4.etapa

Výzva k vyplnění projektové karty. Výzva vyvěšena 24.10., sběr dat do 15.11.2012.

3. etapa

Dotazníkové šetření k vlastní MAS SZK. On - line dotazník na stránkách MAS SZK. Výsledky byly zpracovány.

2. etapa

Sběr dat z území působnosti MAS SZK. Byly vypracovány tzv. karty obcí - zjišťovali jsme ve všech obcích působnosti občanskou vybavenost, stav kulturního dědictví, fungující spolky apod. - to co se nedá zjistit ze statistik a co potřebujeme o našich obcích vědět. Na kartách jsou zachyceny aktuální fotografie objektů

1. etapa

duben 2012 

Dotazníkové šetření mezi občany. Dotazník byl rozdán plošně na území MAS. Celkem bylo rozdáno 2 500 výtisků a dotazník bylo možné vyplnit i na internetu on- line. Výsledky dotazníku byly zpracovány v květnu 2012.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Zpravodaj

Zpravodaj

Plakát dožínky 2024

dožínky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
6
28
6
29
6
30
6
31
6
1
12
2
8
3
6
4
6
5
7
6
6
7
7
8
11
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
8
16
6
17
5
18
5
19
5
20
6
21
7
22
14
23
8
24
5
25
5
26
5
27
6
28
6
29
10
30
5

QR kod pro platbu na KONTO MATÝSEK

GR kod

konto MATÝSEK

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.