MAS Sdružení Západní Krušnohoří
 • Nová zelená úsporám light - kontakt 603 109 231

 

Spolek

Stanovy (změna č. 8)

Přihláška ke členství


 

Podmínky pro přistoupení člena, jeho práva a povinnosti 

 1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům, a právnická osoba, která:
  1. má na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří (území geograficky vymezeno katastrálními územími všech obcí, které jsou zahrnuty do územní působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří, přičemž do územní působnosti mohou být zahrnuty jen ty obce, které k tomu daly svůj souhlas) bydliště, sídlo, provozovnu nebo v něm prokazatelně působí,

  2. souhlasí s jejími cíli,

  3. zastupuje veřejné nebo soukromé socioekonomické zájmy,

  4. souhlasí s jejími stanovami a tyto dodržuje,

  5. dodržuje usnesení orgánů spolku.

 1. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem spolku.
 2. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.
 4. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
 5. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na svém časově nejbližším jednání. Přijetí člena se sděluje písemně. Za písemnou formu se považuje i e-mailová korespondence.
 6. Spolek vede seznam členů.

Seznam členů

 1. Seznam členů je veřejně přístupný.
 2. Seznam členů bude zpřístupněn na webu spolku.
 3. Seznam členů bude uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. Při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.
 4. Zápisy a výmazy v seznamu členů se provádí vepsáním nebo vymazáním člena po projednání vzniku nebo zániku členství výkonným výborem.
 5. V seznamu členů se vede jméno a příjmení člena, datum narození a bydliště (v případě FO) nebo název a sídlo (v případě PO), místo působnosti, pokud nemá bydliště na území působnosti MAS, kontaktní telefon a e-mail, datum přijetí za člena, datum ukončení členství. Bývalý člen (s ukončeným členstvím) se ve zveřejněném seznamu členů neuvádí. Zveřejněný seznam členů se aktualizuje s každým novým zápisem nebo výmazem. Seznam členů vede kancelář spolku.

Člen spolku má právo:

 • zúčastnit se valné hromady,
 • účastnit se na hlasování valné hromady,
 • každý člen má právo být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
 • člen má právo být začleněn do jedné (a pouze jedné) ze zájmových skupin spolku,
 • každý člen spolku má právo být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku.
Člen spolku má povinnost:
 1. dodržovat stanovy, plnit povinnosti vyplývající ze stanov a dalších závazných dokumentů spolku, zachovávat vnitřní řád spolku,

 2. podle svých schopností a možností se aktivně podílet na naplňování cílů spolku,

 3. plnit usnesení valné hromady a výkonného výboru a jejich operativních rozhodnutí,

 4. platit řádně a včas a ve stanovené výši členské příspěvky,

 5. aktivně hájit zájmy spolku a dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy spolku,

 6. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, chovat se čestně vůči spolku,

 7. účastnit se zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšování jejich práce,

 8. být začleněn do jedné ze zájmových skupin spolku.

Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku

 1. napomenutí člena spolku, napomenutí provede písemně výkonný výbor spolku

 2. vyloučení ze spolku.

Členství ve spolku zaniká:

 1. vystoupením - vystoupení člena spolku se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi spolku,
 2. vyloučením - o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
 3. zánikem člena - právnické osoby,
 4. úmrtím člena - fyzické osoby,
 5. zánikem spolku,
 6. dalšími způsoby, uvedenými v zákoně

Členství ve spolku zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající ze členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Člen může být vyloučen i bez výzvy k nápravě, nelze – li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor. Člen může do 15ti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní a monitorovací komise. Návrh na přezkoumání rozhodnutí doručí člen písemně výkonnému výboru. VMK návrh člena projedná na svém nejbližším zasedání. Do doby rozhodnutí VKM se účinnost rozhodnutí o vyloučení člena pozastavuje.

Členské příspěvky

 1. Členské příspěvky mohou být řádné a mimořádné.

 2. O výši řádných členských příspěvků rozhoduje výkonný výbor.

 3. Člen může spolku poskytnout dle vlastního uvážení nad rámec řádného členského příspěvku také ještě mimořádný členský příspěvek ve výši dle svého rozhodnutí.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Zpravodaj

Zpravodaj

Plakát dožínky 2024

dožínky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
14
1
7
2
6
3
7
4
10
5
7
6
7
7
7
8
9
9
8
10
7
11
8
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
8
18
12
19
8
20
6
21
6
22
6
23
6
24
7
25
14
26
8
27
6
28
6
29
6
30
7
31
6
1
18
2
7

katalog

Katalog Krusnohori podzim 2023 ke stažení

 

QR kod pro platbu na KONTO MATÝSEK

GR kod

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.