Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů 
aktualizace červen  2012
 
 • Vyhlašování výzvy
  Výzvu vyhlašuje ředitelka MAS SZK.
  Vyhlašuje ji podle potřeby, obvykle 2x ročně.
  Doba, po kterou je výzva vyhlášena, je minimálně 3 týdny. 
  Výzva je zveřejněna na stránkách www.maskaszk.cz, pod odkazem Strategický plán LEADER, Výzvy, příslušná výzva. Informace o zveřejnění výzvy je též na hlavní stránce www.maskaszk.cz. Členové MAS SZK jsou o vyhlášení informováni maily. 
    
 • Příjem žádostí
  Projekty jsou žadateli předkladány k zaregistrování na MAS v termínu a v místě, uvedeném v příslušné výzvě. Žádost o dotaci předkládá žadatel v el. formě (na datovém nosiči nebo mailem), MAS tuto předběžně zkontroluje, vytiskne. Žadatel na místě podepíše.  
  Registraci projektů provádí ředitelka, případně osoba jí pověná. 
  Při registraci se kontrolují formální náležitosti dle "kontrolního archu". Kontrolní archy se archivují u každé žádosti. Při registraci ověřuje osoba, která žádost přijímá, totožnost osoby, která žádost podává. 
  Projekt je zaregistrován pouze v případě, že splňují přijatelnost po formální stránce, tzn., že žádost je dodána se všemi povinnými přílohami. Po zaregistrování projektu je založena složka projektu ( provádí asistentka). Ta je založena jak v papírové formě, tak v el. formě v prostředí ALTUS PORTÁL. 
  Osaba, která žádost přijala, o tom provede záznam v papírové složce projektu. Uvádí se jméno osoby, datum, text "PŘÍJEM ŽÁDOSTI" a podpis.  
  Nejpozději do 7 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí je zveřejněn seznam přijatých žádostí s  uvedením: Název žadatele, místo realizace projektu (NUTS5), název projektu, název a číslo fiche, požadovaná částka dotace. 
 
 • Administrativní kontrola projektů
  Po zaregistrování jsou projekty kontrolovány po administrativní stránce. Projekty kontrolují vždy 2 osoby, které pověří ředitelka.
  Provádí se kontrola přijatelnost v souladu s fichí (kritéria přijatelnosti), dál se kontrolují přílohy - zda jsou správné a obsahují všechny údaje, které mají obsahovat. Kontrola se provádí podle kontrolního listu. Kontrolní list před kontrolou pro každou fichi připraví asistentka. Do kontolního listu osoba, která kontrolu provádí, zaznamená zjištěné skutečnosti a nakonec konstatuje, zda podle jejího zjištění je projekt v rámci administrativní kontroly přijatelný.  Uvede své jméno, datum kontroly a připojí svůj podpis.
  Zároveň o provedené kontrole provede záhnam v papírové  složce projektu - uvede své jméno, datum, text "ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA PŘIJATELNOSTI" a připojí svůj podpis. 
  V případě zjištění nedotatků, které je nutné opravit, vyzve MAS žadatele prokazatelným způsobek k jejich odstatnění. Ve výzvě je uveden pevný termín, do kdy je možné nedostatky odstranit. Lhůta pro odstranění vad nesmí být kratší než 7 kalendářních dní.
 
 • Oznámení o provedení administrativní kontroly žadatelům
  Po administrativní kontrole je žadatel seznámen do 5 pracovních dnů od jejího ukončení s jejím výsledkem. Žadateli je odesláno nebo osobně předáno "Oznámení o provedení administrativní kontroly". Pokud lze odeslat oznámení o provedení administrativní kontroly datovou schránkou, odešle se prostřednictvím datové schránky. Pokud není toto možné, odešle se prokazatelně poštou nebo se předá osobně proti podpisu.
   
 • Hodnocení projektů
  projekty jsou přiděleny hodnotitelům k hodnocení. Každý projekt hodnotí nejméně dva hodnotitelé. Hodnotitelům projekty přiděluje ředitelka a to tak, aby nedošlo ke střetu zájmu. Aby nemohlo dojít ke střetu zájmů, je hodnotitelská komise složina ze 7 členů a platí zásada, že pokud je hodnotitel sám i žadatelem, tak nehodnotí projekty ve stejné fichi, ve které podal svoji žádost, resp. pokud je žadatelem např. obec, a byly podány projekty jiných obcí i v jiné fichi, pak zástupce obce, která si podala žádost, nikdy nehodnotí projety ostatních obcí v jakékoliv fichi. Hodnotitelé projekty dostanou elektronicky nebo pokud si to vyžádají, tak vytištěné. Seznání se s nimi nejprve z písemných podkladů a následně komise bu´d celá, nebo alespoň příslušní hodnotittelé, provedou kontrolu ex- ante na místě u žadatele a tam posoudí, zda úvaje v žádosti uváděné, jsou pravdivé. Zároveň posuzují potřebnost projektu a jeho soulad se SPL a jednotlivými cíly a prioritami.   
 
 • Výběr projektů
  Projekty jsou vybírány transparetně. Předpis pro zabezpečení transparentnosti je zde: Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů .
   Podle tohoto předpisu je posutpvoáno při výběru projektů.
  V rámci hodnocení projektů probíhají veřejné presentace projektů žadateli. Datum konání veřejných presentací je dán již ve výzvě. Lze jej opěrativně, v případě potřeby změnit. Nový termín  by být žadatelům dán na vědomí alespoň týden předem. O změně termínu pro veřejné presentace musí být informována i veřejnost a to minimálně prostřednictvím oznámení na www.maskaszk.cz
 
 • Konečný výběr projektů
  Po kontrolách ex- ante a veřejných presentacích se sejde výběrová komise a společně projednává ještě jednou jednotlivé projekty a každý projekt zvlášť doporučuje nebo nedoporučuje je ke schválení valné hromadě. Při výběru postupuje podle bodového ohodnocení v rámci jednotlivých fichí. Objem finančních prostředků k čerpání v jednotlivých fichích a rámci každé výzvy není přesně stanoven, ale je odvozen podle plánovaného procentuelního čerpání finančních prostředků, který byl schválen v rámci SPL. Při vyhlášení výzvy je určena předběžně částka, alokovaná na danou výzvu. Tu na doporučení ředitelky schvaluje programový výbor. Stejně tak programový výbor předem schvaluje přibližnou alokaci pro každou fichi. Pokud není možné částku alokovanou pro danou fichi vyčerpat, může výběrová komise doporučit valné hromadě nevyčerpanou alokaci převést na jinou fichi tím že valné hromadě doporučí ke schválení konkrétní projekty. Konečný výběr projektů (a tím i výši alokace pro danou výzvu a jednotlivé fiche) schvaluje valná hromada.  
  Čerpání a dodržení přibližného procentuelního čerpání dle SPL sleduje ředitelka a ta také programovému výboru doporučuje finanční limity pro každou výzvu a každou fichi.  
 
Postup výběru projektů
 • 8. výzva
  na 8. výzvu bylo předem alokováno max. 8 890 tis. Kč. Projekty budou vybrány podle bodového ohodnocení v jednotlivých fichích. Alokace pro jednotlivé fiche je uvedena ve výzvě. V případě, že nebude možné alokaci v dané fichi vyčerpat, bude možné ji přesunout do jiné fiche.  Při výběru se bude zohledňovat skutečnost, že prozatím není naplňována SPL v oblasti podpory cestovního ruchu (F3), vzdělávání (F6),  diverzifikace činností nezemědělské povahy (F9) a podpora malého a středního podnikání (F8).  
 • 7. výzva
  na 7. výzvu bylo předem alokováno 9 mil Kč s tím, že tuto částku lze upravit. Projekty budou vybrány podle bodového ohodnocení v jednotlivých fichích. Při výběru se bude zohledňovat skutečnost, že prozatím není naplňována SPL v oblasti podpory cestovního ruchu (F3) a vzdělávání (F6).
 • 6. výzva
  Na 6. výzvu bylo alokováno 2,7 mil. Kč. Projekty budou vybrány podle bodového ohodnocení, předběžně je alokováno na F8 - 500tis. Kč a na F9 také 500tis. Kč, na F1 - 1 700tis. Kč. Tato alokace může být změněna podle potřeby.
 • 5. výzva MAS
  Na 5. výzvu bylo alokováno 9,5 mil Kč. Projekty budou vybrány podle bodového pořadí získaných bodů od hodnotitelů, bez ohledu na fiche.
 • 4. výzva MAS
  Na danou výzvu budou použity zbylé finanční prostředky z alokace roku 2010. Přednostně budou vybrány projekty F1 a F5, ve F5 pak projekty neziskových organizací.
 • 3. výzva MAS
  Na danou výzvu je alokace 3 644 569 Kč. Přednostně budou vybrány projekty ve fichi č. 1, 3 a 7. Ve fichi č. 7 nebyl dosud podán žádný projekt, ve fichi č. 1 a 3 byly podány v každé fichi ve 2. kole pouze po jednom projektu, finančně zatím nebylo naplněno čerpání dle plánu SPL. Případné prostředky, které nebudou vyčerpány v rámci 3. výzvy ve fichích 1,3 a 7 budou čerpány ve fichi č. 5 a to podle pořadí bodového ohodnocení.
 • 2.-výzva MAS
  Byly vyhlášeny fiche, které buď v 1. výzvě nebyly vyhlášeny nebo byly vyhlášeny, ale nebyly podány žádosti nebo byly podány žádosti, ale v malém fin. objemu, který neodpovídá procentu podpory dané fiche. Alokace pro 2. výzvu je 9 500 000 Kč s tím, že přednostně budou podpořeny projekty z fiche č. 1 ,3 a 7 (dosud nebylo žádáno) a ve fichi č. 5 budou vybrány projekty podle získaného počtu bodů do vyčerpání alokace pro danou výzvu.
 • 1. výzva MAS
  Vzhledem k tomu, že se jedná o první výzvu, nepředpokládá se, že bude převis žádostí nad přidělenou roční alokaci a proto budou podpořeny projekty podle bodového ohodnocení do vyčerpání roční alokace bez ohledu na fiche. Celková alokace je 12 266 314 Kč.